ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ »

You are currently viewing ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ »
  ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⴱⵔⵉⵍ 2023, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  » ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ » ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵖ « ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⵜⵡⵓⵔⵉ ⴱⵉⵔ ⵏⵥⴰⵕⴰⵏ » ⵖ ⵜⴽⵉⵡⵉⵏ.
ⵉⴷⵔⵓ ⵖ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ:
– ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ: ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴼⴰⵔⵔⴰⵙ, ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ  » ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ».
– ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵙⵓⵙ., ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ  » ⵉⵙⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ».
– ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ : ⵍⵃⵙⵏ ⵣⴰⵀⵓⵔ, ⵙ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ  » ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵏⵎⴰⵏ ».