ⴰⴼⵛⴰⴷ – تعزية

22 décembre 2020 asafu 0

  ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵖ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴹ, ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵏ […]

ⴰⴼⵛⴰⴷ – تعزية

22 août 2020 asafu 0

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵙ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴼⵛⵛⴰⴷ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⴷⴷⵓⵊ, ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵇⴰⵃ […]

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵉⵕⵉⴹⵉ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ – مساهمة رابطة تيرا في الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا

17 avril 2020 asafu 0

  ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵉⵕⵉⴹⵉ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ     ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ […]