Σmmuri: anmɣur ger ismɣuren

You are currently viewing Σmmuri: anmɣur ger ismɣuren

Lahsen Oulhadj

Igllin n Σmmuri Mbaṛk iga ɣ yan inmɣuren n uẓawan n Umaziɣ. Mqqar iga igigil, inker-d ɣ tekrrayt d tekctataft, ifeka as Ṛebbi yat tesfekt bahra ixatern ɣ umnid-ad n umarg, tussena n imassen d yat taqqayt n urɣ. May-ann ad t yuln ay-lliɣ iga tabudert idder nit sul, ur ta akkʷ immut. Ẓer at aɣ ka maydd medden lli t yalan lliɣ ssenen is yafuḍ s tegemmi nnes iggʷran.

Zund akkʷ tarwa n tasskt nnes lli ka ittesisn s usnflul, Σmmuri iga ɣ yan lli d-yiwin amaynu lliɣ isbedd nettan d kra ismunen nnes, tarabbut lli bahra ittubdarn : Usman. Waxxa tekka unckk lli tekkan usman lli s as inna walli t innan, anza nnes ɣ uẓawan nneɣ iggut bahra ! S yan wawal yaḍn, tesker yat tegrawla mqqurn lli ilan yat teɣlaɣalt nn-itteggern i tuggugt.

Maxx lli tebedd terabbut-ad ? Ad ur nettu hati iggutn iɣnan lli iran ɣik-ann. Slawattinn ɣ isggʷasen-ann n 70 lliɣ sul tefeka i Ibɛtiyen d Iɛrubiyen lli ur innan ad ka kḍun i Umaziɣ imil ad t ttannayn isker yat tewwuri ilan aswir amaḍlan. Willi ddernin tiwut-ann, hati illa ɣ iguyya nnesen amjiggaṛ iqqurn lli illan ger Nass-Lɣiwan d Usman. Yan nnesen ur ar itteḥidi yan ad ttinin inagan n ɣ akud-ann.

Lliɣ yad tebḍa terabbut, izzugʷaz igllin n Σmmuri ɣ uɣaras nnes d ixf nnes. Macc ur jju nn-yaggug f temagit n uẓawan nnes lli s ttusan dar imiriten d imssfliden nnes. Ad ka igger i tedinant nnes ar tessent is d nettan ay-ann. Tiɣawsiwin lli f a isawal gant bedda tamagit Tamaziɣt, tayri, tarwa d immurkisen yaḍn n tudert.

Waxxa iggʷez Σmmuri akal, tallɣatin lli d-ifel ur sar tent sis ttun medden. Rad bedda iɣama ɣ iguyya nnesen ar t id kʷttin. Zund akkʷ inaẓuṛen iqqburen lliɣ rad nebder Hajj Belɛid, Anccad, Janti d wiyyaḍ d wiyyaḍ. Yah, ur d felen ayda ura igʷmma ura ibgrʷmma, macc felen-d amarg d iwaliwen ur ittemtatn. Ɣay-ann af rad bedda neg Σmmuri ɣ tiṭṭt mqqurn, acku is imqqur, tesssimɣurt taysi nnes. Amsifaḍ a anmɣur ger ismɣuren!