Σmmuri: anmɣur ger ismɣuren

Lahsen Oulhadj

Igllin n Σmmuri Mbaṛk iga ɣ yan inmɣuren n uẓawan n Umaziɣ. Mqqar iga igigil, inker-d ɣ tekrrayt d tekctataft, ifeka as Ṛebbi yat tesfekt bahra ixatern ɣ umnid-ad n umarg, tussena n imassen d yat taqqayt n urɣ. May-ann ad t yuln ay-lliɣ iga tabudert idder nit sul, ur ta akkʷ immut. Ẓer at aɣ ka maydd medden lli t yalan lliɣ ssenen is yafuḍ s tegemmi nnes iggʷran. (suite…)

0 commentaire

Tirra

Ali Azayku
Tasvunt : Tifawt , uÏÏun 01

Tirra tga, x kaygatt azmz, x kaygatt advar,imassn n kra v mddn.nkki gix v willi ur ittaran, willi mmi ur ittnm umara v ufus,willi ittun tirra. Waxxa ssn vikkad is tga tirra tawwuri,is ar tmmal avaras ur ifawn ig win tifawin….
Macc ssnvdav iv urix is rad asint tkããaä ulawn n willi imyarn ad fllax ttaran,ar asn nttara….

Acku tirra nu rad asn tkks awal,tfk t i willi nvan,i willi mi rad gn mggu, willi igan imazivn, ur jji tn gin…!Illa kra v mddn ar bdda skarn, ur ar ttaran, nga gisn,illa kra v mddn ar bdda swingimn,ar bdda sawaln…macc ur ar ttaran..nga gisn.
Ar bdda nzddm akccuä, ar sis ssnwan wiyyaä,ar sis rqqan…ar bdda nkkrz ar mggrn wiyyaä;zrgn akæ waman nv, izzlf irifi igran nv. (suite…)

0 commentaire

Is iga tamatart n ufrak?

Amara: Muḥmmad Akunaḍ

G imalass ad izrin, g tmdint n ugadir d mad d sis yakmurn (proche), radio d mnnawt tmsmunin ktin d yan unazur (artiste) amqqran igan amarir (chanteur) lli tt inn ikkan da ismmussu urd ɣas tamazirt n Sus, mac tamurt nɣ akkw, iga t Muhmmad Albnsir lli yafudn zg 18 n usggwas aya Zg usggwas llig hra immut ttunt t tmsmunin d imassn n umsawad ar ass ad, ikut max? Is nzmr ad nini iga aya nn tamatart n ufrak lli hra d ittlaln dar tarwa n imaziɣn? Nennurz (espérer) ad yili mk ann d uggwar. (suite…)

0 commentaire