ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ – توقيع بعض الاصدارات الأمازيغية الجديدة

ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜⵜⵉⵍⴰⵍ. ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ: - “ⵜⵉⴳⵓⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵔⵙⵉⵡⵏ”: ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵍⴽ,…

0 commentaire

ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ – رابطة تيرا في المعرض الدولي للكتاب

  ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵣⴳ 01 ⴰⵔ 11-06-2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⵢⴰⵔ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ…

0 commentaire

ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ »

  ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⴱⵔⵉⵍ 2023, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ " ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ" ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵖ "ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⵜⵡⵓⵔⵉ ⴱⵉⵔ ⵏⵥⴰⵕⴰⵏ" ⵖ ⵜⴽⵉⵡⵉⵏ. ⵉⴷⵔⵓ ⵖ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ: - ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ: ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴼⴰⵔⵔⴰⵙ,…

0 commentaire